ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ ปาละก้อน
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :