ชื่อ - นามสกุล :นายจำนง จี้อินทร์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :ภายในต่อ18
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า