ชื่อ - นามสกุล :นายสาธิต อุดดง
ตำแหน่ง :พนักงานสูบน้ำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :ภายในต่อ18
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานสูบน้ำ