ชื่อ - นามสกุล :(..................................)
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ห้องกองช่าง
Telephone :ภายในต่อ18
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง