ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมทรัพย์ ปินตาดง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 1 กองคลัง
Telephone :ภายในต่อ21
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ