ชื่อ - นามสกุล :นางรุจิพันธ์ ตาทิตย์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 1 กองคลัง
Telephone :ภายในต่อ21
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน