ชื่อ - นามสกุล :นางวิจิตรา ชัยปราณี
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 1 กองคลัง
Telephone :ภายในต่อ20
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง