ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนวลจันทร์ กันทาดง
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 2 สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังผาง
Telephone :ภายในต่อ22
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : บุคคลากร