ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภวรรณ ปั้นทอง
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ชั้น 2 สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังผาง
Telephone :ภายในต่อ22
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงานทั่วไป