:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองสวัสดิการสังคม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางศศิธร ศรีกุณะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวสิรีกานต์ ไชยเดช
นักพัฒนาชุมชน
นายวีรวัฒน์ รัตนพรหม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียานุช อุ่นนันกาศ
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานสังคมสังเคราะห์)