:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
สำนักปลัด
นางธีราภรณ์ ธรรมสิทธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศุภวรรณ ปั้นทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพิมพ์พนิต ภูปิง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางรัชฎา คงธนาธร
นักวิชาการเกษตร
นางสาวณัฐกานต์ ฉางข้าวคำ
นิติกร
นายศราวุธ สมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบญจมาส เพชรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิเรก แสนชนะ
คนตกแต่งสวน
นายนภัส วงศ์วิริยะ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเกวลี แสนชมภู
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเสริม ยะใจ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจำนงค์ อุดม
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
นายสิทธุ์ ยะใจ
พนักงานขับรถยนต์
นางนภัทรสร สุภาคำ
พนักงานจ้างทั่วไป(แม่บ้าน)
นายสุพจน์ ปาละก้อน
จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิรัตน์ อุดจะนำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
นางสุทิน สุริโยดร
ปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้ (แม่บ้าน)
นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยเสน
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถน้ำ
นายณรงค์ชัย ปันวารี
ปฏิบัติงานด้านฐานเรียนรู้เกษตร ปศุสัตว์ และประมง
นางสาวจิราพร มูลใหม่
ปฏิบัติงานด้านการจัดทำสื่องานวิชาการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตติกาล เครือวงค์
ปฏิบัติงานด้านการเพาะขยายพันธุ์พืช