:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสืบศักดิ์ สุภิมาส
นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง
โทร.089-7004363
นายปิยณัฐ กันทาดง
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังผาง
โทร.085-5356526
นายสุวิช สุภาวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังผาง
โทร.093-2342716
นายสุพิศ ไชยเดช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังผาง
โทร.084-4860459