:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองช่าง
นายประดิษฐ์ สุภาวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-8858143
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอธิศ มณีวรรณ
นายช่างโยธา
นายสายัน เตโจ
นายช่างโยธา
นายจำนง จี้อินทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุมิตร กันทะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสาธิต อุดดง
พนักงานสูบน้ำ
นางสาวกัลยา มหานันท์
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ อุมาลี
ปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ
นายพจน์สคิน ดวงประสิทธิ์
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ