:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางชนนิศา จำปาอิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนวลพักตร์ วงษ์กระสันต์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวผกามาศ ปัญญาคำ
นักสันทนาการ
นางสาวจิรชยา อินทุวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายฐาปนา กันทาดง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวสุดารัตน์ อินต๊ะปัน
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ)