[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พื้นฐานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลบริการ

E-service

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ADMIN]
ลิงค์แนะนำ


แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลวังผาง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


กรมการจัดหางาน
  
    
    

  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 

“ คุณภาพชีวิตดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 
พันธกิจ (Mission)
          1. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี สู่ความเป็นเลิศ โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน
          2. การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
          4. ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดี
          5. ปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
          6. เผยแพร่และนำร่องการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          7. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมตัวสู่การเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วม ใน     
              กลุ่มประเทศอาเซียน
          8. ส่งเสริมด้านสุขภาพ และกีฬาให้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย
          9. ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมทางศาสนา
          10. ฟื้นฟูและสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
          11. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นำองค์ความรู้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
          12. ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
          13. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม และการดำเนินงานผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรค
               เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฯลฯ


เป้าประสงค์
          1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
          2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
          3. จัดการศึกษาทุกระบบเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
          4. มุ่งสู่ชุมชนเกษตรอินทรีย์ประชาชนบริโภคปลอดภัย
          5. ชุมชนปลอดยาเสพติด มีความสงบเรียบร้อย
          6. เป็นองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีได้รับความร่วมมือและบูรณาการกับทุกภาค ส่วน
          7. มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลโดยชุมชน เอง
          8. ประชาชนมีองค์ความรู้ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต
          9. นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ตามจารีตประเพณีท้องถิ่น