[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พื้นฐานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลบริการ

E-service

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ADMIN]
ลิงค์แนะนำ


แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลวังผาง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


กรมการจัดหางาน
  
    
    

  
รวมกฎหมาย พรบ.  
 

รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

►รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พ.ศ.2560

►พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

►พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

►พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

►พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

►พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

►พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

►พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ และแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลวังผาง

►พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

►ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

►หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

►หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

►หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

►แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง