[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พื้นฐานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลบริการ

E-service

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ADMIN]
ลิงค์แนะนำ


แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลวังผาง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


กรมการจัดหางาน
  
    
    

  
ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร  
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลวังผาง

 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลวังผาง สู่ความผาสุก อย่างยั่งยืน”

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังผาง ได้นำมาจากหลักแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาความต้องการชองประชาชน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
           1.1) การคมนาคมและการขนส่ง
          - ทางบก
          - ทางน้ำ
          1.2) สาธารณูปโภค
          - แหล่งน้ำ / ระบบประปาชนบท
          1.3) สาธารณูปการ
          - การจัดให้มีตลาด
          - การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง   
          - ฯลฯ
         1.4) การผังเมือง
         1.5) การควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม มีทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
          2.1) การส่งเสริมอาชีพ
           - ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีฐานะยากจน
         2.2) งานสวัสดิการสังคม
          - การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
          2.3) นันทนาการ
          - การส่งเสริมการกีฬาในชุมชนและนอกชุมชน
          - การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน ใจ       
          - ฯลฯ
          2.4) การศึกษา
          - การจัดการศึกษาใน / นอกระบบ
          - ส่งเสริมและพัฒนาการการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
          2.5) การสาธารณสุข
          - การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
          - การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          - บริการสาธารสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ และการบริการเชิงรุก
          - ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

3.1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ส่งเสริมการเลือกตั้งในทุกระดับ
3.2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3.3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

4.1) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิดร่วมทำและร่วมตัดสินใจ 

4.2) การส่งเสริมการลงทุน
- ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าในชุมชน สินค้า OTOP
4.4) การพาณิชยกรรม
- ส่งเสริมสินค้าการเกษตร ให้มีคุณภาพ เช่นลำไย มะม่วง เพื่อเสริมสร้าง รายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
4.5) การท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร


ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

5.1) การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2) การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ
5.3) การดูแลและรักษาที่สาธารณะ
5.4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน (ตามแนวคิดทฤษฎี  LA 21)


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

6.1) การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
6.2) การฟื้นฟูและสืบสาน ประเพณีในชุมชนให้คงอยู่คู่กับชุมชน ตลอดไป