[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
พื้นฐานเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อมูลบริการ

E-service

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 20 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ADMIN]
ลิงค์แนะนำ


แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลวังผาง


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


กรมการจัดหางาน
  
    
    

  
ข้อมูลทั่วไปเทศบาล  
 


ตรา เทศบาลตำบลวังผาง ประกอบด้วย แม่น้ำปิง ต้นมะปราง
(หรือตามที่เรียกภาษาพื้นบ้านว่าต้นมะผาง) ทุ่งนา ชุมชน

        สัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลวังผาง ดัดแปลงเป็นรูปย้อนประวัติศาสตร์ คือ “บ้านวังผาง” เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ฝั่งขวาของ
แม่น้ำปิง ตรงใต้ต้นมะปรางใหญ่ จะมีแม่น้ำปิงไหลวนลึก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านวังผาง” ถัดจากฝั่งแม่น้ำปิงออกไปเป็นทุ่งนา และห่างออกไปจากแม่น้ำปิงประมาณ 5 กิโลเมตร มีชุมชนที่มีความเจริญพอสมควร เรียกว่า “บ้านเวียงหนองล่อง” ซึ่งปัจจุบันคือบ้านเวียงหนองล่องหมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


ประวัติความเป็นมา
      ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลวังผาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีสภาพสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นของส่วนตำบล วังผางบางส่วนจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลวังผาง”
       ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ซึ่งตำบลวังผางได้รวมอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเวียงหนองล่องด้วย
      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังผางได้รับการยกฐานะเปลี่ยนจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราช บัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลวังผาง                                           

ลักษณะที่ตั้ง /อาณาเขต

     เทศบาลตำบลวังผาง ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องประมาณ  7 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนประมาณ 35กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  60 กิโลเมตร  มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบลวังผาง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ  22.20  ตารางกิโลเมตร

           สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 บ้านกลางทุ่ง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลำพูน
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

- ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลข่วงเปา     อำเภอจอมทอง            จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลศรีเตี้ย       อำเภอบ้านโฮ่ง             จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลน้ำดิบ       อำเภอป่าซาง               จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง     จังหวัดลำพูน

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังผางเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งเหมาะสมกับการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตำบลวังผางมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๒๕-๓๕  องศาเซลเซียส  มี ๓ ฤดู คือ

          - ฤดูร้อน         เริ่มประมาณตั้งแต่เดือน             กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
          - ฤดูฝน           เริ่มประมาณตั้งแต่เดือน             มิถุนายน -  กันยายน
          - ฤดูหนาว        เริ่มประมาณตั้งแต่เดือน            ตุลาคม - มกราคม

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังผาง มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้แก่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้แก่  ลำไย  ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และพืชผักต่าง ๆ เช่นผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม ฯลฯ และมีประชากรบางส่วนมีรายได้จากอาชีพเสริมและจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร  การรวมกลุ่มผลิตปลาส้ม งานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา โดยประชากรส่วนใหญ่ไม่นิยมไปทำงานนอกบ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีงานทำในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ฯลฯ

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลวังผาง
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน    [เขต] จำนวนประชากร (คน) จำนวน
ครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1   เหล่าแมว         [2] 468 590 1,058 467   นายชาติ  ไชยแสน
2   เหล่าปงเสือ      [1] 397 423 820 317   นายดนัย  กาแพร่
3   ร้องธาร- ท่าลี่   [1] 128 146 274 145   นายถนอม ไชยเดช
4   วังผาง             [1] 313 372 685 318 นายบุญเป็ง  อินทุวัน
5   ดงหลวง          [2] 467 508 975 397   นายกัมปนาท  สุภาวงค์
6   เวียงหนองล่อง [1] 797 901 1,698 812   นายสาทิตย์  ศรีกุณะ
7   วังหมุ้น           [2] 146 161 307 111   นางสาวสลิลดา  แดงซอน
8   ดงเหนือ          [2] 211 206 417 163   นายพิพัทยา  ตุ้ยดง
9   กลางทุ่ง         [1] 170 190 360 160   นายสุชาติ  กันทาจิตร
10   ดงเจริญ         [2] 287 315 602 210   นายสุเทพ  จันทร์ดง
11   ดงใต้พัฒนา    [2] 230 244 474 138   นายปั้น  กันทาดง
                      รวม 3,614 4,056 7,670 3,238

*ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง

(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ เดือนมีนาคม 2564)