:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 15 พ.ย. 65
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14 พ.ย. 65
3 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน 14 พ.ย. 65
4 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน 23 ก.ย. 65
5 แบบรับรองสถานของครัวเรือน 23 ก.ย. 65
6 แบบคำร้องขอคัดค้าน 23 ก.ย. 65
7 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 ก.ย. 65
8 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ก.ย. 65
9 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.ย. 65
10 แบบคำขอตรวจเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน 22 ก.ย. 65
11 แบบคำร้องทะเบียนพาณิชย์ 22 ก.ย. 65
12 หนังสือมอบอำนาจ 22 ก.ย. 65