:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ประวัติความเป็นมา

 


      ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลวังผาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีสภาพสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นของส่วนตำบล วังผางบางส่วนจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลวังผาง”
       ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ซึ่งตำบลวังผางได้รวมอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเวียงหนองล่องด้วย
      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลวังผางได้รับการยกฐานะเปลี่ยนจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราช บัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล