:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

อำนาจหน้าที่

 


       เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีภารกิจอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่  ที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยแบ่งกำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น

    ฝ่ายบริหาร 

    ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง และรองนายกเทศมนตรีอีก 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

    ฝ่ายนิติบัญญัติ 

    สภาเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของนายกเทศมนตรี ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

    ข้าราชการประจำ  อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดเทศบาลและปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล

 
ส่วนราชการของเทศบาล ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สำนักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
 
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับ การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญฯลฯ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานอนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน งานส่งเสริมสุขภาพ

กองวิชาการและแผนงาน  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาการและแผนงานพร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ  การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการตามตามประเมินผลการดำเนินงาตามแผนและโครงการต่างๆ   การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย   อนุบาลศึกษา    ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา   โดยให้มีงานธุรการ  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ   งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน   เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามรัเบียบของทางราชการ 
  
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูนมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  
 
มาตรา   50   ฐานะเป็นเทศบาลตำบล   มีหน้าที่ต้องทำดังต่อไปนี้

1.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.   ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.   รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.   ป้องกันและระวังโรคติดต่อ
5.   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
8.   บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.   หน้าที่อื่นตามที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผล  การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
มาตรา  51  เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน  อาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

1.   ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2.   ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.   ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4.   ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.   บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6.   ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.   ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.   ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9.   เทศพาณิชย์