:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ฟื้นดงดนตรีล้านนา (กลุ่มเยาวชนวัดบ้านดงหลวง)

21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ฟื้นดงดนตรีล้านนา (กลุ่มเยาวชนวัดบ้านดงหลวง)

ประวัติความเป็นมา : เครื่องดนตรีล้านนา เช่น สะล้อ พิณเปี๊ยะ ปี่แน ซึง ขลุ่ยเมือง กลองสะบัดชัย กลองเต่งถิ้ง กลองปูเจ่ วงกลองมองเซิง กลองปู่จา พาทย์ค้อง เป็นเครื่องดนตรีล้านนาที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนการเล่นดนตรีล้านนา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านดงหลวง ผู้นำชุมชน โรงเรียนวัดบ้านดงหลวง และศรัทธาชาวบ้าน ทำให้เด็กและเยาวชนในตำบลวังผาง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีล้านนาให้คงอยู่ และทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ

เครื่องดนตรีล้านนาประกอบด้วย

1.สะล้อ

2.พิณเปี๊ยะ

3.ปี่แน

4.ซึง

5.ขลุ่ยเมือง

6.กลองสะบัดชัย

7.กลองเต่งถิ้ง

8.กลองปูเจ่

9.วงกลองมองเซิง

10.กลองปู่จา

11.พาทย์ค้อง

ผู้ให้ข้อมูล : นายดนุพล อุดดง โรงเรียนวัดบ้านดงหลวง หมู่ 5 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร