:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังผาง ภายใต้กิจกรรม “ไผ่สร้างงาน”

30 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลวังผาง โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวังผาง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังผาง ภายใต้กิจกรรม “ไผ่สร้างงาน” ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายจิรเดช ใจก๋า เป็นวิทยากรในการบรรยายและสอนงานจักสานไม้ไผ่เพื่อสร้างอาชีพ ได้แก่ การทำหูหิ้วกาแฟ การสานตะกร้า การทำถาดไม้ไผ่ และมีผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้ที่สนใจงานจักสานไม้ไผ่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
“ไผ่สร้างงาน” เป็นกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับไม้ไผ่ครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการร่วมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำและสามารถขยายผลแก่ผู้อื่น และชุมชนต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร