:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังน้ำ สมดุลน้ำ ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

27 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายปิยณัฐ กันทาดง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังน้ำ สมดุลน้ำ ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ เพื่อจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยให้ข้อมูลปริมาณน้ำและการใช้น้ำในพื้นที่ตำบลวังผาง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองล่องและเทศบาลตำบลหนองยวงเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร