:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอเวียงหนองล่อง ประจำปี 2566

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายสุวิช สุภาวงค์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายสุพิศ ไชยเดช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอเวียงหนองล่อง ประจำปี 2566
 
???? ในปีนี้ อสม.อำเภอเวียงหนองล่อง ได้มีการเดินขบวน ประกอบด้วย การแห่ต้นผ้าป่าการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส (ยอดผ้าป่าจำนวน 44,630 บาท), การรณรงค์ลดการเผา, การรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และการรณรงค์คนไทยไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจากนายจักรี สโมสร นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.ดีเด่น 12 สาขา , อสม.ที่ปฏิบัติงานมานานกว่า 30 ปี และอสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. พ.ศ.2550

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร