:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประชุมประชาคมระดับตำบล

16 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวังผาง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง โดยมีนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังผาง และคณะกรรมการบูรณาการแผนท้องถิ่น (สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) เข้าร่วมประชาคม
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร