:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง

15 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลวังผาง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง เพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังผางและคณะกรรมการบูรณาแผนท้องถิ่น ได้พิจารณาต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร