:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม

12 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังผาง นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้นำ 4 องค์กรหลัก ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ นำโดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการฯ และผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย กรรมการฯ, สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 (สสส.) นำโดย นางสาวนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 (สสส.) พร้อมด้วยนายศุภชัย เสนตา นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนัก 3 (สสส.) และนางสาววรรณิษา ภูมินอก นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ สำนัก 3 (สสส.), ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือ (ศวภ.เหนือ) นำโดย นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือ พร้อมด้วยนายกันตพัฒน์ วิรุฬห์สกุลภิบาล นักวิชาการฯ นายภัทร์นิธิ กันทะ นักวิชาการฯ และนายกรกษิณ สามะนนถี นักวิชาการฯ, ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ นำโดย นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ในการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม ในพื้นที่ตำบลวังผาง จำนวน 4 แห่ง
 
???? แหล่งเรียนรู้ที่ 1 การดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยกลไกจิตอาสา “รถพ่วงห่วงใยสุขภาพ” (ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน หมู่ที่ 6 บ้านเวียงหนองล่อง) โดยนายสุจน์ วังเวียง ประธานชมรม อสม. ตำบลวังผาง
 
???? แหล่งเรียนรู้ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชนปลาส้มเวียงดงหลวง” (หมู่ที่ 5 บ้านดงหลวง) โดยนางวิไล อุดดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มเวียงดงหลวง
 
???? แหล่งเรียนรู้ที่ 3 พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน “ฮอมใจสเปช” (หมู่ที่ 5 บ้านดงหลวง) โดยนายชิตนุสันติ์ ตาจุมปา ผู้ก่อตั้งฮอมใจสเปช
 
???? แหล่งเรียนรู้ที่ 4 พื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างอาชีพสำหรับกลุ่มเปราะบาง “ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง” โดยนางรัชฎา คงธนาธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
???? โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนและศักยภาพในการจัดการตนเองของตำบล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปแนวโน้มของการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนจากฐานศักยภาพของตำบล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร